Exporting Managers Wining Strategies for Taiwanese Managers in Europe

Saner, R., Yiu, L.;“Jing Li Chu Gao-Tsu Oh Quan Li Tse Sheng Tse Tao’t ("Exporting Managers Wining Strategies for Taiwanese Managers in Europe"). Management Magazine, Taipei, Vol. 184, October, 1989.